Hướng dẫn- Quản lý danh sách sản phẩm

Mô tả:

Đây là nơi hiển thị danh sách các sản phẩm bạn đang kinh doanh, dễ dàng sàng lọc và hiển thị đơn giản.

Truy cập

Quản lý cửa hàng > Quản lý sản phẩm.

Thao tác

Hướng dẫn- Quản lý danh sách sản phẩm 1
Màn hình Quản lý sản phẩm (dạng danh sách)

Chế độ hiển thị
Bạn có thể cho màn hình hiển thị theo danh sách (click chọn icon 3 đường kẻ) hoặc ô vuông( click chọn icon 4 ô vuông)

Hướng dẫn- Quản lý danh sách sản phẩm 2
Màn hình Quản lý sản phẩm (dạng ô vuông)

Sắp xếp

Bạn có thể chọn chế độ hiển thị sắp xếp theo “mã sản phẩm” (từ thấp đếncao) hoặc theo “tên sản phẩm” (từ a đến z).

Tìm kiếm
Để tìm kiếm nhanh sản phẩm, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm.

Hướng dẫn- Quản lý danh sách sản phẩm 3
Widget “Sắp xếp theo” và “Tìm kiếm”

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *