Hướng dẫn sử dụng – Quản lý Phiếu thu/ Phiếu chi

Mô tả

Phần này sẽ hướng dẫn bạn về việc quản lý phiếu thu/ phiếu chi, mục đích và chúng được tạo ra như thế nào.

Truy cập

Quản lý cửa hàng> Thanh toán> Phiếu thu

Hướng dẫn sử dụng - Quản lý Phiếu thu/ Phiếu chi 1
Màn hình Quản lý Phiếu thu

Quản lý cửa hàng> Thanh toán> Phiếu chi

Hướng dẫn sử dụng - Quản lý Phiếu thu/ Phiếu chi 2
Màn hình Quản lý Phiếu chi

Phiếu thu

Phiếu thu là phiếu ghi nhận giao dịch liên quan đến các khoản tiền bạn thu vào ( ví dụ: hóa đơn bán hàng)

Phiếu thu có 2 loại: Phiếu thu tự động và Phiếu thu tạo thủ công.

Phiếu thu tự động là phiếu thu được hệ thống tạo mỗi khi hoàn thành một giao dịch (ví dụ: đơn hàng tạo ở POS). Bạn không thể xóa và sửa những phiếu thu này.

Phiếu thu thủ công là phiếu thu do bạn tạo cho những khoản tiền thu nhập thêm mà hệ thống không quản lý. Bạn có thể xóa và sửa những phiếu thu này.

Phiếu chi

Phiếu chi là phiếu ghi nhận giao dịch liên quan đến các khoản tiền bạn phải chi tra ( ví dụ: tiền nhập nguyên liệu).

Phiếu chi có 2 loại: Phiếu chi tự động và Phiếu chi tạo thủ công.

Phiếu chi tự động là phiếu chi được hệ thống tạo mỗi khi hoàn thành một giao dịch (ví dụ: khi tạo phiếu nhập hàng). Bạn không thể xóa và sửa những phiếu chi này.

Phiếu chi thủ công là phiếu chi do bạn tạo cho những khoản tiền chi trả thêm mà hệ thống không quản lý. Bạn có thể xóa và sửa những phiếu chi này.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *