Tổng hợp kiến thức bán hàng cho người mới

Chia sẻ những thông tin về kiến thức bán hàng phục vụ cho Salers các doanh nghiệp. Cải thiện kiến thức và kỹ năng chuyên môn của mình